plPolski               enEnglish               enPусский

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do uczestnictwa w V Międzynarodowym Kongresie Inkluzji Społecznej pt. „Przyszłość inkluzji społecznej - jej prognozy i zagrożenia. Ryzyko i nadzieja” organizowanej przez Katedrę Edukacji Inkluzyjnej Instytutu Edukacji, Wydziału Humanistycznego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2018 r. w budynku Biblioteki Głównej UPH przy ul. Żytniej 39, 08-110 Siedlce
Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy zarówno do ośrodków naukowych jak i innych osób zaangażowanych w działania przeciw wykluczeniu społecznemu.

Tematyka Kongresu
Nawet racjonalne prognozowanie społeczne niesie ze sobą ryzyko popełnienia błędów. Zakłada ono bowiem ciągłość rozwoju społecznego bez uwzględniania potencjalnych przełomów i katastrof. Uwzględnia jednak główne trendy rozwoju (demografia, ekonomia, edukacja, polityka społeczna) ujawniające się aktualnie. Stanowi ono podstawę planowania interwencji społecznych oraz konstruowania projektów inkluzyjnych w mikro- i makroskali europejskiej z nadzieją na poprawę istniejącej sytuacji w systemie edukacji i polityki społecznej.
Inkluzja społeczna jako remedium na rozmaite bolączki życia społecznego, takie jak: odtrącenie, wykluczenie społeczne, stygmatyzacja ma swe ograniczenia, na co wskazywano na poprzednim, IV Kongresie Inkluzji Społecznej. Można się spodziewać, że pełne optymizmu programy inkluzyjne zawierać będą coraz więcej elementów myślenia życzeniowego (populistycznego), bez wyraźnego związku z realiami społecznymi, ekonomicznymi i prawnymi danego kraju.
Uwzględniając ewolucję myśli i doświadczeń w zakresie reintegracji społecznej i resocjalizacji na przełomie XX i XXI wieku, daje się zauważyć pewien regres pedagogiczny. Optymistyczne hasła resocjalizacji bez granic wyblakły w zestawieniu z twardymi faktami, wskazującymi na nieefektywność (czyli niski poziom sprawczości) programów reintegracyjnych (resocjalizacyjnych) realizowanych instytucjonalnie przez organy państwowe. Stąd między innymi, wynikają postulaty zaostrzenia tzw. polityki kryminalnej i surowszego penalizowania naruszeń prawa w Polsce.
Znajdujemy się między dwoma biegunami - z jednej strony przesadnej punitywności, z drugiej przesadnej permisywności (liberalizmu). Zauważmy, że restrykcyjność i permisywność to przeciwstawne hasła wynikające z ideologii, będącymi odmianami stereotypizacji myślenia życzeniowego i wiary w dobrą lub złą naturę ludzką. Znane nam modele inkluzji społecznej plasują się jakby pośrodku, chociaż bliżej bieguna tolerancji oraz permisywności społecznej wspartej myśleniem i działaniem wspólnotowym (obywatelskim).
Pojawia się zatem potrzeba refleksji nad przyszłością rozwiązań inkluzyjnych odwołujących się do interesów społecznych, dobrostanu wspólnot lokalnych i zaradności zbiorowej redukujących liczbę odtrąconych i wykluczonych społecznie, nie tylko tu i teraz, ale także jak wspomniano, w najbliższej przyszłości.

Proponujemy, aby na najbliższym Kongresie wypowiedzi Państwa i nastawienia badawcze oscylowały wokół następujących obszarów tematycznych:
  1. Wizja inkluzji w edukacji
  2. Modele inkluzji społecznej
  3. Ryzyko i nadzieja w działaniach inkluzyjnych
Mamy nadzieję, że dyskurs naukowy, do którego Państwa serdecznie zapraszamy, posłuży wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze inkluzji społecznej nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej.

Pokłosiem naszego spotkania będzie wydanie recenzowanej, monografii naukowej.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania wybranych przez recenzentów artykułów w czasopiśmie „Student niepełnosprawny”, wydawanym przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Czasopismo znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW (liczba punktów za publikację w czasopiśmie: 6 pkt).
Katedra Pedagogiki Integracyjnej, Instytutu Pedagogiki, Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Centrum Inkluzji Społecznej organizują  Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej od 2014 r.
Jest to przedsięwzięcie naukowe, które odbywa się cyklicznie i ma na celu poszerzanie wiedzy w zakresie szeroko pojętej inkluzji społecznej w kontekście przemian społecznych i kulturowych.
To prestiżowe, międzynarodowe, interdyscyplinarne spotkanie integruje przedstawicieli polskiej i europejskiej nauki z różnych dziedzin, a w szczególności nauk humanistycznych i społecznych.

dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH, Rektor UPH
prof. dr hab. Lesław Pytka

You are welcome to participate in the V-th International Congress on Social Inclusion titled ‘The future of social inclusion - forecasts and threats. Risk and hope' orginised by the Department of Integrative Pedagogy within The Institute of Pedagogy, the Faculty of Humanities, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (UPH).
The conference will take place on 18-19 of April 2018 in the Main Library of Siedlce University at 9 Popieluszki Street, Siedlce.
The invitation to participate in our conference is directed both to research centres as well as to all those involved in the actions against social exclusion.
This scientific project has been organised by our University as part of the International Congress on Social Inclusion annually since 2014.
These are scientific meetings aiming at expanding the knowledge in the widely understood social inclusion in the context of social and cultural changes.
This prestigious, interdisciplinary conference, integrates Polish and European researchers from different fields, especially social and humanistic sciences.
The aim of the V International Congress on Social Inclusion is to show the thoughts of Polish and foreign researchers in the major issues connected with exclusion, integration and primarily social inclusion, and their reflections on the above topics. The Congress participants will make an attempt to determine the vision of education in the contemporary world.
The organisers’ assumption is to create the nationwide platform combating social exclusion as well as or perhaps above all to support social inclusion.
The organisers want Social Inclusion Congress to result in socio- pedagogical recommendations in the light of the newest findings and experience in the realisation of inclusive activities.

We propose the participants of the Congress to focus on the following thematic areas:
  1. The vision of inclusion in education
  2. Models of social inclusion
  3. Risk and hope in inclusion
We are convinced that the scientific discourse, to which we invite you, will lead to the introduction of innovative solutions in the field of social inclusion not only in Poland, but also in European Union. The meeting will result in publication of a reviewed, scientific monograph.
dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH, Rector UPH
prof. dr hab. Lesław Pytka

Приглашаем к участию в V Международном конгрессе социальной инклюзии на тему: «Будущее социальной инклюзии - прогнозы и угрозы. Риски и надежды», организованном Кафедрой интеграционной педагогики, Институт педагогики, Гуманитарный факультет, Естественно-гуманитарный университет в г. Седльце.
Конфереция будет проходить 18-19 апреля 2018 г. в здании Главной библиотеки ЕГУ на ул. Попелушки 9 в Седльцах.
Приглашение к участию направляем как в научные учреждения, так и к лицам, активно действующим против социального исключения.
Организованные нашим вузом научные встречи в рамках Международного конгресса социальной инклюзии проходят непрерывно с 2014 года. Их основной целью является углубление знаний в области широко понимаемой социальной инклюзии в контексте общественных и культурных перемен.
Эта престижная интердисциплинарная конференция объединяет представителей польской и европейской науки в разных ее областях, в частности общественных и гуманитарных.
Целью IV Международного конгресса социальной инклюзии является показать мысль польских и зарубежных ученых в важнейших вопросах касающихся исключения, интеграции, прежде всего социальной инклюзии, а также научной рефлексии в области выше упомянутой проблемагики. Участники Конгресса будут пытаться определить концепцию образования в Польше и в современном мире.
Намерением организаторов стало создание национальной платформы для взаимопонимания в области борьбы с социальным исключением, а также для поддержки социальной интеграции.
Организаторы желают, чтобы эффектом V Конгресса социальной инклюзии стали рекомендации педагогического и социального характера в свете результатов и предыдущего опыта в осуществлении интеграции.

Рекомендуем к рассмотрению следующую проблематику:
  1. Идея инклюзии в образовании.
  2. Модели социальной инклюзии.
  3. Риски и надежды в инклюзивной деятельности.

Мы надеемся, что научный дискурс, к которому сердечно приглашаем, будет служить внедрению инновационных решений в области инклюзии не только в Польше, но и в Европейском союзе. Результатом Конгресса будет издание рецензированной научной монографии.
dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH, Rector UPH
prof. dr hab. Lesław Pytka


Patroni Honorowi
herb siedlec                   biskup siedlce                 biskup drohiczyn            starosrtwo logo       

 Sponsorzy:
pasek 2